Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /home/dsracc/public_html/wp_library/check.php on line 237
센터소식 > 공지사항 | 광주서구중독관리통합지원센터

공지사항

> 센터소식 > 공지사항
온라인캠페인 「서구중독게임」 200명 추첨 결과발표

관리자 2021년 12월 03일 10:44 조회 225

[11월 중독폐해 예방의 날 및 음주폐해 예방의 달, 서구중독게임 200명 추첨 결과]참여해주신 모든 분들께 감사의 마음을 전하며, 선정되신 분들 축하드립니다! :)성함과 연락처 가운데 번호 기재하여 알려드리고 개별 연락드리겠습니다!참여 이벤트 기프티콘은 12월 6일 일괄 제공하도록 하겠습니다! :)
강O영(8903)   강O현(6598)   강O비나(3699)   강O경(2787)   강O희(9278)

강O은(7755)   강O미(4635)   강O주(4613)      강O정(2663)   고O형(2114)

고O향(6625)   공O석(8606)   국O경(6651)      권O진(8665)   권O영(7376)

김O현(2992)   김O선(3624)   김O옥(2240)      김O주(7441)   김O근(2622)

김O록(4048)   김O혜(4275)   김O정(9552)      김O형(2387)   김O찬(2403)

김O림(2120)   김O기(2958)   김O서(4716)      김O선(9424)   김O수(6423)

김O진(2144)   김O진(3319)   김O철(2419)      김O애(7366)   김O운(9424)

김O자(9221)   김O자(2941)   김O희(9920)      김O광(5601)   김O웅(3613)

김O재(4552)   김O론(4617)   김O영(4135)      김O현(9624)   김O아(6651)

김O영(8379)   김O성(3611)   김O주(2911)      김O자(6523)   김O란(3697)

김O숙(3690)   김O환(9942)   김O승(5851)      김O우(5091)   김O인(3639)

김O윤(2170)   김O용(3484)   김O은(6870)      김O영(9659)   김O경(2456)    김O아(5037)     김O희(5674)


ㄴ~ㄷ

나O삼(2654)   나O서(4878)   남O영(3724)   도O민(4207)


마O오(2849)   문O철(3629)   문O희(5097)   문O운(2632)  문O민(7323)   문O선(9157)


박  O(7542)   박O미(7682)   박O영(4606)   박O미(4910)   박O성(4657)

박O주(4657)   박O이(8667)   박O룡(3620)  박O호(2651)   박O호(9855)

박O선(8388)   박O진(8793)   배O경(3113)   배O이(4602)   배O서(8835)   배  O(5103)   변O식(2263)


서O석(3429)   서O형(5936)   손O미(5030)   손O희(8367) 송  O민(4571)

송O기(9497)   송O종(9014)   신O혜(5116)   신O화(7502)   신O림(4380)   신O준(8242)   심   O(4344)


양O숙(3224)   양O린(8644)   양O은(3039)   엄O식(3470)   오O건(7178)

오O길(7558)   오O정(4605)   오O해(2401)   오O영(2437)   오O성(2247)

오O은(5014)   오O숙(5067)   유O아(3883)   유O은(8590)   유O진(3641)

유O하(6297)   유O영(8250)   유O리(5115)   윤O식(8441)   윤O진(4090)

윤O와(4124)   이O미(3619)   이O혁(2949)   이O형(4607)   이O민(2840)

이O준(8439)   이O관(7121)   이O수(3634)   이O호(9621)   이O혁(4089)

이O선(2446)   이O혜(8720)   이O하(9281)   이O원(8831)   이O서(7579)

이O나(9161)   임O모(3645)   임O우(4847)   임O준(8987)   임O현(4145)   임O경(7178)


장O지(5520)   장O민(9647)   장O선(2619)   장   O(2738)   장O숙(9456)

장   O(6329)   전O희(8013)   전O준(3635)   전O황(5255)   전O현(8639)

정O훈(9884)   정   O(6483)   정O여(5114)   정O미(5029)   정O화(4024)

정O영(2516)   정O재(2580)   정O선(4934)   정O진(3602)   정O춘(5668)

정O훈(2055)   정O수(9898)   정O아(5828)   정O아(2428)   정O나(6886)

정O주(4815)   정O수(2012)   조O나(6781)   조O숙(9573)   주O경(4643)   지O숙(6670)   진O영(3936)


ㅊ~

차O현(9427)   차O림(3335)   최O인(4603)   최O연(3670)   최O윤(4601)

최   O(5453)   최O희(4334)   최O선(9301)   최O기(8485)   최O은(2882)

최O정(5019)   최O주(4339)   하O정(3847)   한O숙(5426)   한O주(4609)

한O희(8509)   한O우(8948)   한O술(4614)   허O빈(8980)   홍O택(7360)

홍O자(3619)   홍O하(6710)   황O형(6811)   황O주(4642)   황O현(2879)   황O우(2236)선정되신 모든 분들 축하드립니다 :) ~~!앞으로도 서구중독관리통합지원센터 홈페이지 많이 찾아와주시고 관심 부탁드립니다!